Builder Design Pattern Nedir? in Java

img: without Builder Design Pattern
img: with Builder Design Pattern

Neden tercih edebiliriz?

  • Birbirinden farklı argümanlar alan bir çok constructora gerek duymayız.
  • Kod okunurluğu ve temiz görünümü açısından bence güzel. :)

Neden tercih etmemeliyiz?

  • Her bir nesnemizi oluştururken builder methodumuz ile yeni bir nesne yaratmak belleği şişirebilir, yüksek trafik içeren uygulamalarımızda performans kaybına yol açabilir.

Kaynaklar:

--

--

Software Engineer — https://www.linkedin.com/in/mehmetnuridemircan/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store